New & Event

Design Center Properties และ Tool Palettes

การกำหนดขนาด

การเขียนลายตัด ตัวอักษร การทำ Block

คำสั่งช่วยควบคุมคุณสมบัติของวัตถุ

การควบคุมการแสดงภาพ

คำสั่งพื้นฐานที่แก้ไขและปรับปรุงชิ้นงาน

Moldegama เลือกซอฟต์แวร์ ZW3D ในการลดต้นทุนโครงการและช่วยลดเวลาการทำงานลง

การเตรียมก่อนการออกแบบโดยใช้โปรแกรม CAD

การเตรียมก่อนการออกแบบโดยใช้โปรแกรม CAD

การเตรียมก่อนการออกแบบโดยใช้โปรแกรม CAD

Page 3 of 5